Nazis Against Nazis: Cuộc đi bộ từ thiện vô tình nhất của Đức – Trung tâm Văn hóa Dân chủ ZDK

Agency: GGH Lowe and Grabarz & Partner, Hamburg, Germany